YLEISET MYYNTIEHDOT

Näitä yleisiä myyntiehtoja (”Ehdot”) sovelletaan kaikkiin tilauksiin ja sopimuksiin, jotka koskevat Hot Screen AB:n, yritystunnus 556446-5242, osoite Gunnesgårdsvägen 2, 439 74 Fjärås (”Hot Screen”) tuotteiden myyntiä ja toimittamista Hot Screenin tuotteiden ostajille (”Ostaja”), elleivät Hot Screen ja Ostaja kirjallisesti sovi toisin. Nämä Ehdot ovat erottamaton osa kaikkia Hot Screenin Ostajalle tekemiä tarjouksia ja tilausvahvistuksia, vaikka näihin Ehtoihin ei viitattaisi tietyssä tarjouksessa tai Hot Screenin toimittamassa tilausvahvistuksessa. Ehtoja sovelletaan kaikkiin Ostajan tilauksiin Hot Screenille. Jos Ostaja on määrittänyt tilauksessa tai muussa vastaavassa asiakirjassa muita ehtoja tai muutoin viitannut muihin ehtoihin, jotka ovat ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa, näitä Ehtoja sovelletaan ensisijaisesti tällaisiin muihin ehtoihin nähden riippumatta siitä, onko Hot Screen aiemmin vastustanut Ostajan ehtoja vai ei.

1 ALLMÄNT

1.1 Hot Screen myy vain Hot Screenin valtuutetuille jälleenmyyjille. Päästäkseen Hot Screenin jälleenmyyjäksi Ostajan on harjoitettava profiili- ja työvaatteiden ja/tai muiden erityiskäyttöön kehitettyjen vaatteiden myyntitoimintaa tai Hot Screenin vastaavaksi katsomaa liiketoimintaa.

1.2 Ostaja voi hakea jälleenmyyjäksi Hot Screenin verkkosivustolla olevalla tilihakemuksella osoitteessa www.hotscreen.se, tai ottamalla yhteyttä Hot Screeniin. Ajantasaiset yhteystiedot ovat Hot Screenin verkkosivuilla.

 

2 TILAUS JA SOPIMUS

Tilaus

2.1 Jos Ostaja tekee tilauksen sähköpostitse tai puhelimitse, tällainen tilaus on Ostajaa sitova. Tehtäessä tilaus Hot Screenin verkkokaupassa osoitteessa www.hotscreen.se (”Verkkokauppa”), tilaus sitoo Ostajaa, kun tilaus toimitettu. Jos tilaus kuitenkin edellyttää oikolukumenettelyä, tilaus on molempia osapuolia sitova vasta, kun tilausvahvistus on lähetetty kohdan 2.4 mukaisesti.

2.2 Ostaja on tietoinen siitä, että tilaus voidaan tehdä Hot Screenin verkkokaupassa vain Ostajan asiakastili(e)n kautta. Ostajan vastuulla on varmistaa, että henkilöillä, joilla on pääsy Ostajan asiakastil(e)ille, on oikeus tehdä tilauksia ja solmia sopimuksia tuotteiden ostamisesta Hot Screeniltä Ostajan nimissä. Ostaja hyväksyy sen, että Ostaja on maksuvelvollinen kaikista Ostajan asiakastili(e)n kautta tehdyistä tilauksista.

2.3 Jos Ostaja epäilee, että luvattomalla henkilöllä on pääsy Ostajan asiakastil(e)ille, Ostajan vastuulla on muuttaa kirjautumistietoja välittömästi ja ilmoittaa asiasta Hot Screenille. Jos Hot Screen epäilee asiakastilin väärinkäyttöä tai että luvaton henkilö on saanut sen käyttöönsä, Hot Screenillä on oikeus estää tällainen asiakastili toistaiseksi tilausten estämiseksi.

Tilausvahvistus

2.4 Ostajan tilaus on Hot Screeniä sitova, kun Hot Screen on hyväksynyt sen ja kirjallinen tilausvahvistus on tämän jälkeen lähetetty Ostajalle (”Tilausvahvistus”). Hot Screenin lähettämän tilausvahvistuksen jälkeen osapuolet ovat solmineet sitovan ostosopimuksen (”Sopimus”). Tilauksen tekohetkellä voimassa olevat Ehdot ovat erottamaton osa kutakin Sopimusta.

Tilauksen muuttaminen

2.5 Elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet, Ostajalla ei ole oikeutta muuttaa tilaustaan.

Muuta

2.6 Hot Screen pidättää oikeuden tarkistaa Ostajan luottokelpoisuus.

 

3 TOIMITUSEHDOT

3.1 Toimitus tapahtuu Ruotsissa ja Ruotsin ulkopuolella Hot Screenin käyttämän kuljetusliikkeen tai kuriiripalvelun avulla. Toimituskulut veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
3.2 Tilausvahvistuksessa ilmoitetaan arvioitu toimituspäivä. Kun tilatut tuotteet toimitetaan Hot Screeniltä, toimitusilmoitus lähetetään Ostajalle Ostajan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Ellei toisin ole sovittu, toimitusehdot EXW (Incoterms 2020) ovat voimassa
3.3 DHot Screenin toimituspäivä voi poiketa enintään yhdellä (1) viikolla arvioidusta toimituspäivästä ilman, että toimituksen katsotaan viivästyneen. Jos toimitus viivästyy, Hot Screen ilmoittaa Ostajalle viivästyksen syyn ja ilmoittaa uuden toimituspäivän Ostajan antamaan sähköpostiosoitteeseen.
3.4 Jos toimitus viivästyy, Ostajalla on oikeus vedota vain näissä Ehdoissa ilmoitettuihin seuraamuksiin.

 

4 TOIMITUKSEN MUUTTAMINEN

4.1 Hot Screenillä on ilmoitettuun toimituspäivään asti oikeus muuttaa toimitusta tai pidättäytyä toimittamasta sitä kokonaan tai osittain Sopimuksen mukaisesti, jos Hot Screen katsoo, että Ostajan luottokelpoisuus on muuttunut tavalla, johon liittyy riski siitä, että Hot Screenille ei makseta tilauksesta, tai siinä määrin kuin Hot Screenin toimitus estyy tai olennaisesti häiriintyy tai käy kalliimmaksi kohdassa 16.1 määritellyn Force Majeure -tapahtuman vuoksi.
4.2 Hot Screenin on heti päätettyään muuttaa toimitusta tai luopua siitä ilmoitettava asiasta kirjallisesti Ostajalle
4.3 Ostajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos Hot Screen muuttaa toimitusta tai hylkää sen tämän kohdan 4 mukaisesti.

 

5 HINNAT JA MAKSUT

5.1 Jollei kohdassa 5.2 toisin mainita, Ostajan on maksettava Tilausvahvistuksesta ilmi käyvä hinta. Elleivät Hot Screen ja Ostaja ole kirjallisesti toisin sopineet, hinnat perustuvat Hot Screenin kulloinkin voimassa olevaan hinnastoon, ja ne ilmoitetaan ilman toimituskuluja, arvonlisäveroa (ALV) tai muita veroja ja maksuja, paitsi jos nimenomaisesti toisin mainitaan.
5.2 Hot Screen pidättää oikeuden hinnanmuutokseen myös Tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen, mikäli tarve tähän johtuu toimittajan vaihdoksesta, valuuttakurssin muutoksesta, raakaainehintojen muutoksesta, valtion maksujen muutoksista, olennaisesti muuttuneista käyttö- ja tuotantokustannuksista tai olosuhteista, joihin Hot Screen ei voi vaikuttaa.

 

6 MAKSUEHDOT

6.1 Ellei Hot Screen toisin ilmoita, maksu on suoritettava laskua vastaan kolmenkymmenen (30) päivän maksuajalla laskun päivämäärästä. Hot Screenillä on oikeus ilmoittaa lyhyempi maksuaika tai vaatia ennakkomaksua tai vakuuksia, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi ottaen huomioon Ostajan maksukyky tai muut olosuhteet.
6.2 Maksun viivästyessä Hot Screenillä on oikeus viivästyskorkoon korkolain (1975:365) mukaisesti. Lisäksi Hot Screenillä on ilmoitettuaan asiasta kirjallisesti Ostajalle oikeus keskeyttää Sopimuksen täytäntöönpano, kunnes täysi maksu on suoritettu.
6.3 Jos Ostaja viivästyy maksussa yli kolme (3) kuukautta eräpäivästä, Hot Screenillä on oikeus purkaa Sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Ostajalle. Tässä tapauksessa Hot Screen on viivästyskorkojen lisäksi oikeutettu korvaukseen kärsimästään vahingosta.
6.4 Ostajan tulee lähettää Hot Screenin laskua koskevat huomautukset
Hot Screenille kymmenen (10) päivän kuluessa laskun päivämäärästä. Jos Ostaja ei vastusta laskua tämän ajan kuluessa, Ostaja menettää oikeutensa vastustaa sitä.

 

7 OMISTUSOIKEUDEN PIDÄTTÄMINEN

Tilatut tuotteet säilyvät Hot Screenin omaisuutena, kunnes ne on maksettu kokonaisuudessaan, siltä osin kuin tällainen omistusoikeuden pidättäminen on voimassa olevien lakien mukainen.

 

8 TUOTE- JA HINTATIEDOT

Hot Screen esittää varauksen tulostus- ja kirjoitusvirheistä, tietovirheistä, virheistä teknisissä tiedoissa ja tuotetiedoissa ja/tai hinnastossa. Tarkka värintoisto ei aina ole mahdollista digitaalisella näytöllä. Värivalinta tulee aina tarkistaa Pantone Solid Coated Guide -värioppaan avulla. Pantone Solid Coated -väriopas on tilattavissa verkkokaupasta.

 

9 VIRHEVASTUU JA REKLAMAATIOT

Virheiden esiintyessä

9.1 Hot Screen on vastuussa siitä, että toimitetut tuotteet ovat Sopimuksen ja sovittujen määritysten mukaisia. Jos toimitetut tuotteet eivät ole Sopimuksen tai sovittujen määritysten mukaisia, tuotteet ovat viallisia, edellyttäen, että tuotteita on käytetty Hot Screenin kyseiselle tuotteelle antamien ohjeiden mukaisesti. Vialliseksi koetut tuotteet tulee palauttaa Hot Screenille.

9.2 Hot Screen ei ole vastuussa virheistä, jos virhe johtuu siitä, että Ostaja on käyttänyt tuotetta Hot Screenin tuoteohjeiden vastaisesti, tai jos virhe johtuu muuten olosuhteesta, josta Ostaja on vastuussa. Hot Screenin vastuu ei kata normaalia kulumista tai huononemista.

9.3 Hot Screen ei ole vastuussa virheistä muutoin kuin mitä näissä Ehdoissa on nimenomaisesti ilmoitettu.

Ostajan tarkastus- ja reklamointivelvollisuus

9.4 Ostajan on valitettava virheistä välittömästi ja viimeistään kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun Ostaja havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita vika. Tuotteiden määrää tai suoraan näkyvää kuntoa koskevat reklamaatiot on kuitenkin esitettävä Hot Screenille välittömästi ja viimeistään kymmenen (10) päivän kuluessa tuotteiden toimituksesta. Reklamaatioita ei saa koskaan tehdä yli kuusi (6) kuukautta Hot Screenin toimituksen jälkeen.

9.5 Toimituksen yhteydessä Ostajan on tutkittava tuotteet varmistaakseen, että tuotteet ovat Sopimuksen mukaisia. Ostajan on välittömästi ilmoitettava tällaisen tutkimuksen aikana havaitut virheet tai virheet, jotka olisi pitänyt havaita.
9.6 Mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava kirjallisesti rahdinkuljettajalle heti vastaanottamisen yhteydessä. Hot Screenille on toimitettava kopio kyseisestä reklamaatiosta.

9.7 Reklamaatiot on aina tehtävä kirjallisesti, ja niissä on oltava kuvaus siitä, miten virhe ilmenee. Jos Ostaja ei tee reklamaatiota näissä ehdoissa määrätyissä määräajoissa, Ostaja menettää oikeuden vaateisiin virheiden perusteella.
9.8 Jos ostaja reklamoi tuotteista ja käy ilmi, että Hot Screen ei ole vastuussa virheestä, Hot Screenillä on oikeus korvaukseen reklamaation aiheuttamasta työstä ja kustannuksista.

Korjaaminen

9.9 Jos virhe ilmenee, Hot Screenillä on oikeus ja velvollisuus sopivaksi katsomallaan tavalla korjata virhe joko uudella toimituksella tai korjaamalla tuote. Korjaus on tehtävä kohtuullisessa ajassa. Jos uutta toimitusta tai korjausta ei ole mahdollista suorittaa ja virheellä on Ostajalle olennaista merkitystä, Ostaja voi purkaa Sopimuksen kirjallisesti virheellisten tuotteiden osalta.
9.10 Korjaamattomat virheelliset tuotteet on joko tuhottava tai palautettava Hot Screenille Hot Screenin ohjeiden mukaisesti ja Hot Screenin kustannuksella.

 

10 PALAUTUKSET

Ostajalla ei ole oikeutta palauttaa tuotteita ilman Hot Screenin ennakkosuostumusta. Muilta osin sovelletaan Hot Screenin kulloinkin voimassa olevaa palautuksia ja reklamaatiota koskevaa käytäntöä, joka on saatavilla osoitteesta www.hotscreen.se.

 

11 TUOTEVASTUU

11.1 Hot Screen ei ole vastuussa mistään tuotteiden kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamista vahingoista tai henkilövahingoista tai tällaisen vahingon seurauksista, jos vahinko tapahtuu tuotteiden ollessa Ostajan hallinnassa.
11.2 Edellyttäen, että Hot Screen ei ole syyllistynyt tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen, Ostajan on korvattava Hot Screenille kohdan 11.1 nojalla kuulumattomat vahingot ja tappiot, joista Hot Screenille määrätään vastuu kolmatta osapuolta kohtaan.
11.3 Jos kolmas osapuoli esittää vaateita Hot Screeniä tai Ostajaa kohtaan koskien tässä kohdassa 11 tarkoitettua vahinkoa tai menetystä, toiselle osapuolelle on ilmoitettava asiasta viipymättä kirjallisella ilmoituksella.

 

12 LÄMPÖSIIRTOA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

12.1 Lämpösiirtopainatuksen tilaamiseen voi liittyä rajoituksia esimerkiksi koskien logokohtaisia värejä tai motiivien lukumäärää sen mukaan, mitä tilauksen yhteydessä ilmoitetaan.
12.2 Lämpösiirtopainatuksen toimittamiseen tarvitaan vektoritiedostot. Jos vektoritiedostoa ei ole saatavilla, Hot Screen tarjoaa tiedoston piirtämisen uudelleen kiinteällä alkuperäistyökustannuksella Hot Screenin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.
12.3 Ellei Hot Screen ole nimenomaisesti toisin ilmoittanut tai elleivät osapuolet ole toisin sopineet, seuraavat tuotantovaihtoehdot ovat voimassa: Tavallinen tuotantoaika: tuotantoaika enintään viisi (5) työpäivää hyväksytyn oikoluvun/tilauksen jälkeen.Pikatuotanto: tuotantoaika enintään kolme (3) työpäivää hyväksytyn oikoluvun/tilauksen jälkeen.
Seuraavan päivän pikatoimitus (DEX): tuotantoaika yksi (1) työpäivä hyväksytyn oikoluvun/tilauksen jälkeen. Ostajan tuotteet lähetetään viimeistään tilauspäivänä edellyttäen, että tilaus on tehty ennen klo 14.00.
12.4 Ostajan vastuulla on varmistaa, että tilattu lämpösiirtomerkki on sopiva ja toimiva tuotteelle tai materiaalille, johon sitä käytetään. Ostajan pyynnöstä Hot Screen lähettää ilmaisia tuotenäytteitä soveltuvuuden ja toiminnan tarkistamiseksi. Hot Screen suorittaa ilmaisen varmennuksen, jos valitun tuotteen tai materiaalin soveltuvuudesta tai toiminnasta on epävarmuutta.
12.5 Jos Ostaja lähettää materiaalia Hot Screenille lämpösiirtopainatuksen malliksi, Hot Screen ei ota vastuuta lähetetyn materiaalin sisällöstä tai muodosta. Ostajan vastuulla on varmistaa, että Ostajalla on oikeus lähettää materiaali Hot Screenille. Ostaja antaa Hot Screenille oikeuden tallentaa materiaali ja asettaa se saataville, jotta Ostaja voi tehdä uusia tilauksia.
12.6 Lämpösiirtopainatusta ostettaessa sovelletaan viivästystapauksessa edellä kohdissa 3 ja 16 (Force Majeure) mainitun lisäksi seuraavaa: jos toimitusta ei ole tapahtunut seitsemän (7) viikon kuluessa arvioidusta toimituspäivästä, Ostajalla on oikeus kohtuulliseen hinnanalennukseen, mutta enintään 25 % viivästyneen toimituksen tilausarvosta edellyttäen, että toimitusviive on aiheutunut Hot Screenistä ja että Ostaja voi todentaa alennusta vastaavat vahingon ja kustannukset. Hinnanalennukset ovat ainoa seuraamus viivästyneistä toimituksista.
12.7 Jos toimitetuissa tuotteissa on vikoja kohdan 9 mukaisesti, Ostajan oikeus oikaisuun rajoittuu uuteen toimitukseen, mikä tarkoittaa, että Hot Screen tuottaa uuden lämpösiirtopainatuksen Ostajalle ilmaiseksi. Uudelleentoimitus on ainoa seuraamus toimitettujen tuotteiden virheistä.

 

13 LÄMPÖSIIRTOKONEITA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

13.1 Ellei Hot Screen ole nimenomaisesti toisin ilmoittanut tai elleivät osapuolet ole toisin sopineet, seuraavat tuotantovaihtoehdot ovat voimassa lämpösiirtokoneita tilattaessa:
Hot 1000e ja Hot 2000 -lämpösiirtokoneet: normaali toimitusaika on enintään viisi (5) työpäivää tilauksesta. Tilattaessa suurempia määriä kuin viisi lämpösiirtokonetta kerrallaan Hot Screenin on ehkä ilmoitettava mukautetusta toimitusajasta tilauksen määrän mukaan. Ostaja voi ottaa yhteyttä Hot Screenin asiakaspalveluun tai vastuulliseen myyjään saadakseen lisätietoja. Muut lämpösiirtokoneet tai erikoistuotanto: Hot Screen ilmoittaa toimitusajasta tilaushetkellä tilauksen määrän ja luonteen mukaan.
13.2 Ostajalla on mahdollisuus muuttaa tilausta, kunnes tilausta aletaan tuottaa, ellei tilaus koske toisen valmistajan lämpösiirtokonetta tai erikoistuotantoa, jolloin on tehtävä kirjallinen erityissopimus
13.3 Hot Screen tarjoaa erityisen toiminnallisen takuun toimitetuille lämpösiirtokoneille. Takuuaika on yksi vuosi tilauksen valmistumisesta. Takuuehdot on ilmoitettu tuotteen mukana toimitettavassa käyttöoppaassa
13.4 Lämpösiirtokonetta ostettaessa sovelletaan viivästystapauksessa edellä kohdissa 3 ja 16 (Force Majeure) mainitun lisäksi seuraavaa: jos toimitusta ei ole tapahtunut seitsemän (7) viikon kuluessa arvioidusta toimituspäivästä, Ostajalla on oikeus purkaa kauppa edellyttäen, että toimituksen puuttuminen johtuu Hot Screenistä. Tämä ei kuitenkaan päde, jos ostoon liittyy erikoisvalmistettu lämpösiirtokone, jolloin sen sijaan kohtaa 12.6 sovelletaan vastaavasti. Kaupan purku on kyseisen kohdan mukaan ainoa seuraamus viivästyneistä toimituksista.

 

14 VASTUUN RAJOITUS

14.1 Hot Screen ei koskaan ole vastuussa välillisistä vahingoista, joita ovat muun muassa voiton tai tuotannon menetys, liikearvon menetys tai vahingoittuminen.
14.2 Hot Screenin vastuu Sopimuksen puitteissa rajoittuu kaikissa tapauksissa Sopimuksen tilausarvoon.
14.3 Korvausvastuun rajoittamista ei sovelleta, jos Hot Screen on syyllistynyt tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen.

 

15 IMMATERIAALIOIKEUDET

15.1 Kaikki Hot Screenin kotisivuilla oleva aineisto, kuten esimerkiksi teksti, tiedostot, kuvat, grafiikka, ja muu aineisto, kuten tuotelehtiset, tietomateriaali, käyttöoppaat, erittelyt ja vastaava materiaali, ovat tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Tällaisen sisällön jäljentäminen, kopiointi, luovuttaminen, myynti, siirto tai muu hyödyntäminen niin kaupallisiin kuin ei-kaupallisiinkin tarkoituksiin on kielletty ja edellyttää lupaa Hot Screeniltä.
15.2 Kaikki Hot Screenin materiaaleihin ja tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet mukaan lukien muun muassa patentit, mallioikeudet, tekijänoikeudet, verkkotunnukset, tietokantaoikeudet, tavaramerkit ja toiminimet, riippumatta siitä, onko niitä rekisteröity vai ei, ovat Hot Screenin tai kolmansien osapuolten omaisuutta. Hot Screenin tuotteiden ostaminen ei siirrä mitään osaa näistä oikeuksista Ostajalle sopimuksen irtisanomisesta Force Majeure -tapahtuman vuoksi.

 

16 YLIVOIMAINEN ESTE

16.1 Hot Screen on vapautettu vastuusta Sopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä, jos laiminlyönti johtuu Hot Screenin vaikutusvallan ulkopuolisista olosuhteista. Vapauttavana olosuhteena pidetään sotaa tai sodankaltaista tekoa, kapinaa ja levottomuutta, viranomaisrajoituksia, tulipaloa, lakkoa, työsulkua, kieltoa, puutteita, julkisten palveluiden keskeytymistä, vienti- tai tuontirajoituksia, epidemiaa tai muuta vakavaa tartunnan leviämistä tai muuta vastaavaa tapahtumaa, mukaan lukien alihankkijan virheet tai viivästyminen tällaisen tapahtuman tai olosuhteiden vuoksi, edellyttäen, että Hot Screen ilmoittaa tapahtumasta Ostajalle kirjallisesti ja viipymättä (”Force Majeure -tapahtuma”).
16.2 Jos Sopimuksen täytäntöönpano on Force Majeure -tapahtuman vuoksi olennaisesti estynyt yli kolmeksi (3) kuukaudeksi, Ostajalla on oikeus irtisanoa Sopimus kirjallisesti päättymään välittömästi. Hot Screen ei ole vastuussa Ostajalle sopimuksen irtisanomisesta Force Majeure -tapahtuman  vuoksi.

 

17 SALASSAPITO

17.1 Ostaja sitoutuu olemaan ilman Hot Screenin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta paljastamatta tai ilmaisematta Hot Screenin liiketoimintaa koskevia tietoja (riippumatta siitä, ovatko ne suullisia, kirjallisia, sähköisiä tai muussa muodossa), joita voidaan pitää liiketai ammattisalaisuutena, tai muuten olemaan käyttämättä näitä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksenmukaisten velvoitteidensa täyttämiseen. Hot Screenin luottamuksellisiksi ilmoittamia tietoja pidetään aina liike- tai ammattisalaisuutena.
17.2 Salassapitovelvollisuus ei koske tietoja, joiden Ostaja voi osoittaa tulleen tietoonsa muuten kuin Hot Screen -yhteyksien kautta taikka Sopimuksen kautta tai jotka ovat yleisesti tiedossa. Salassapitositoumus ei myöskään päde, silloin kun ja siltä osin kuin laki, asetus, pörssisääntely tai hallituksen päätös vaatii Ostajaa luovuttamaan tietoja.

 

18 MUUTA

Jos jokin Ehtojen määräys tai sen osa todetaan pätemättömäksi, tämä ei tarkoita, että Ehdot ovat kokonaisuudessaan pätemättömiä, vaan niitä on kohtuullisesti muutettava siinä määrin kuin pätemättömyys vaikuttaa olennaisesti Ostajan tai Hot Screenin kauppasuhteeseen tai suoritukseen Sopimuksen mukaan.

 

19 LAINVALINTA JA RIIDAT

Näihin ehtoihin ja kaikkiin Sopimuksiin sovelletaan Ruotsin materiaalioikeutta. Ehdoista tai Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka on Göteborgin käräjäoikeus.