ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR​

Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Villkoren”) tillämpas på alla beställningar och avtal avseende försäljning och leverans av produkter från Hot Screen AB, org. nr. 556446-5242, Gunnesgårdsvägen 2, 439 74 Fjärås (”Hot Screen”) till köpare av Hot Screens produkter (”Köpare”), om inte Hot Screen och Köparen skriftligen överenskommer om annat. Dessa Villkor utgör en integrerad del av alla offerter och orderbekräftelser som lämnas av Hot Screen till Köparen, även om det inte hänvisas till dessa Villkor i den specifika offerten eller i orderbekräftelsen som lämnats av Hot Screen. Villkoren ska gälla för alla beställningar som Köparen gör av Hot Screen. Om Köparen har specificerat andra villkor i en beställning eller annat liknande dokument eller på annat sätt hänvisat till andra villkor, vilka är motstridiga till villkoren i dessa Villkor, ska dessa Villkor ha företräde framför sådana andra villkor oavsett om Hot Screen tidigare har invänt mot Köparens villkor eller inte.

1 ALLMÄNT – ÅTERFÖRSÄLJARE

1.1 Hot Screen säljer endast till Hot Screens anslutna återförsäljare. För att bli återförsäljare hos Hot Screen måste Köparen bedriva verksamhet inom försäljning av profil- och arbetskläder och/eller andra förädlade klädesplagg, eller sådan verksamhet som Hot Screen annars bedömer som likvärdig.

1.2 Köparen kan ansöka om att bli återförsäljare hos Hot Screen genom att göra en kontoansökan via Hot Screens webbplats hotscreen.se, eller genom att kontakta Hot Screen. Aktuell kontaktinformation finns på Hot Screens webbplats.

 

2 BESTÄLLNING OCH AVTAL

Beställning

2.1 Om Köparen gör en beställning via e-post eller telefon är sådan beställning bindande för Köparen. Vid beställning på Hot Screens webbshop på hotscreen.se (”Webbshopen”), är beställningen bindande för Köparen när beställningen är fullgjord. Om beställningen innebär att ett korrekturförfarande krävs ska dock båda parterna vara bundna först när Orderbekräftelsen har skickats enligt punkt 2.4.

2.2 Köparen är medveten om att beställning på Hot Screens Webbshop endast kan göras genom Köparens kundkonto(n). Köparen är ansvarig för att personer med tillgång till Köparens kundkonto(n) har rätt att göra beställningar och att ingå avtal om köp av produkter från Hot Screen i Köparens namn. Köparen accepterar att Köparen är betalningsskyldig för alla beställningar som görs genom Köparens kundkonto(n).

2.3 Om Köparen misstänker att någon obehörig person har tillgång till Köparens kundkonto(n), åligger det Köparen att omedelbart byta inloggningsuppgifter samt meddela Hot Screen. Om Hot Screen misstänker att ett kundkonto missbrukas eller har kommit obehörig person tillhanda, har Hot Screen rätt att spärra sådant kundkonto från att göra beställningar tills vidare.

Orderbekräftelse

2.4 Köparens beställning är bindande för Hot Screen när den har godkänts av Hot Screen och skriftlig orderbekräftelse härpå har tillsänts Köparen (”Orderbekräftelse”). Efter av Hot Screen lämnad Orderbekräftelse har parterna ingått ett bindande köpeavtal (”Avtal”). De vid tidpunkten för beställningen gällande Villkoren ska utgöra en integrerad del av varje Avtal.

Ändring av beställning

2.5 Om inte annat överenskommits mellan parterna skriftligen äger inte Köparen rätt att ändra sin beställning.

Övrigt

2.6 Hot Screen förbehåller sig rätten att göra en kreditprövning av Köparen.

 

3 LEVERANSVILLKOR

3.1 Leverans sker inom och utanför Sverige med av Hot Screen anlitad transportör eller budfirma. Fraktkostnad debiteras enligt vid var tid gällande prislista.

3.2 I Orderbekräftelsen anges uppskattat leveransdatum. När de beställda produkterna levereras från Hot Screen skickas en leveransavisering till Köparen via Köparens angivna e-postadress. Om inget annat avtalats gäller leveransvillkor EXW (Incoterms 2020).

3.3 Datumet för Hot Screens leverans får avvika med upp till en (1) vecka från uppskattat leveransdatum utan att leveransen anses försenad. Vid leveransförsening kommer Hot Screen att informera Köparen om orsaken till förseningen och meddela nytt leveransdatum till Köparens angivna e-postadress.

3.4 I händelse av försenad leverans har Köparen endast rätt att göra gällande de påföljder som framgår av dessa Villkor.

 

4 LEVERANSJUSTERING

4.1 Hot Screen har, fram till angivet leveransdatum, rätt att justera eller avstå från att leverera hela eller delar av leveransen enligt ett Avtal om Hot Screen bedömer att Köparens kreditvärdighet förändrats på ett sätt som innebär en risk för att Hot Screen inte ska få betalt för en beställning, eller i sådan utsträckning som Hot Screens leverans omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av en Force Majeure-händelse enligt definitionen i punkt 1.

4.2 Så snart Hot Screen beslutat om att justera eller avstå leverans ska Hot Screen skriftligen meddela detta till Köparen.

4.3 Köparen har inte rätt till kompensation i händelse av att Hot Screen justerar eller avböjer leverans enligt denna punkt 4.

 

5 PRISER OCH AVGIFTER

5.1 Med förbehåll för vad som anges i punkt 2 ska Köparen betala det pris som framgår av Orderbekräftelsen. Om inte Hot Screen och Köparen skriftligen överenskommit om annat är priserna baserade på Hot Screens vid var tid gällande prislista, vilka anges exklusive fraktkostnader, mervärdesskatt (moms), och andra skatter och avgifter, om inget annat uttryckligen framgår.

5.2 Hot Screen förbehåller sig rätten till prisjustering, även efter lämnad Orderbekräftelse, till följd av leverantörsbyte, valutakursförändring, förändrade råvarupriser, förändrade statliga pålagor, väsentligen förändrade drifts- och produktionskostnader eller till följd av omständigheter utanför Hot Screens kontroll eller påverkan.

 

6 BETALNINGSVILLKOR

6.1 Om inte Hot Screen anger något annat ska betalning ske mot faktura med trettio (30) dagars betalningsfrist från fakturadatum. Hot Screen har rätt att ange en kortare betalningsfrist, kräva förskottsbetalning eller kräva säkerhet om det bedöms nödvändigt med hänsyn till Köparens betalningsförmåga eller annan omständighet.

6.2 Vid dröjsmål med betalning har Hot Screen rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:365). Hot Screen har dessutom, efter att skriftligen ha meddelat Köparen, rätt att avbryta sitt fullgörande av Avtalet till dess full betalning sker.

6.3 Vid Köparens dröjsmål med betalning längre än tre (3) månader efter förfallodagen, har Hot Screen rätt att häva Avtalet efter skriftligt meddelande till Köparen. Hot Screen har då, utöver dröjsmålsränta, rätt till ersättning för den skada som Hot Screen lider.

6.4 Invändningar avseende Hot Screens faktura ska tillställas Hot Screen av Köparen inom tio (10) dagar från fakturadatum. Om Köparen inte invänder inom denna tid förlorar Köparen sin rätt att framföra invändningar mot fakturan.

 

7 ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Beställda produkter förblir Hot Screens egendom till dess de blivit fullt betalda, i den utsträckning som sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt gällande lag.

 

8 PRODUKT- OCH PRISINFORMATION

Hot Screen reserverar sig mot tryck- och skrivfel, informationsfel, fel i specifikationer och fel i produktinformation och/eller prislista. Exakt färgåtergivning är inte alltid möjlig på en digital skärm. Färgval ska alltid kontrolleras mot Pantone Solid Coated Guide. Pantone Solid Coated färgguide finns att beställa i Webbshopen.

 

9 FELANSVAR OCH REKLAMATION

När fel föreligger

9.1 Hot Screen ansvarar för att levererade produkter överensstämmer med Avtalet och överenskomna specifikationer. Om levererade produkter inte överensstämmer med Avtalet eller överenskomna specifikationer föreligger fel, under förutsättning att produkterna har använts i enlighet med av Hot Screen lämnade instruktioner för respektive produkt. Påstått felaktiga produkter ska returneras till Hot Screen.

9.2 Hot Screen har inget ansvar för fel, om felet beror på Köparens användning av produkten i strid med Hot Screens instruktioner för användning av produkterna, eller om felet annars beror på en omständighet som Köparen ansvarar för. Hot Screens ansvar omfattar inte normal förslitning eller försämring.

9.3 Hot Screen har inte något ansvar för fel utöver vad som uttryckligen föreskrivs i dessa Villkor.

Köparens undersöknings- och reklamationsplikt

9.4 Köparen ska reklamera fel omedelbart och senast inom tio (10) dagar efter det att Köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Reklamation avseende produkternas kvantitet eller direkt synbara skick ska dock tillställas Hot Screen omedelbart och senast inom tio (10) dagar från leverans av produkterna. Reklamation får aldrig ske senare än sex (6) månader från Hot Screens leverans.

9.5 Köparen ska i samband med leveransen undersöka produkterna för att verifiera att produkterna motsvarar Avtalet. Köparen ska omedelbart reklamera sådana fel som upptäcks eller borde ha upptäckts vid sådan undersökning.

9.6 Eventuella transportskador ska reklameras skriftligen till transportören direkt vid mottagandet. Hot Screen ska tillställas en kopia av sådan reklamation.

9.7 Reklamation ska alltid ske skriftligen och innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Reklamerar Köparen inte inom i dessa Villkor angivna frister, förlorar Köparen rätten att göra gällande anspråk på grund av fel.

9.8 Reklamerar Köparen produkterna och det visar sig inte föreligga något fel som Hot Screen svarar för, har Hot Screen rätt till ersättning för det arbete och de kostnader reklamationen har orsakat.

Avhjälpande

9.9 Om fel föreligger har Hot Screen rätt och skyldighet att avhjälpa felet genom antingen omleverans eller reparation, beroende på vad Hot Screen bedömer är lämpligt. Avhjälpande ska ske inom skälig tid. Om omleverans eller reparation inte är möjlig, och felet är av väsentlig betydelse för Köparen, får Köparen skriftligen häva Avtalet i de delar det avser de produkter som är felaktiga.

9.10 Felaktiga produkter som inte repareras ska antingen destrueras eller returneras till Hot Screen enligt Hot Screens instruktioner och på Hot Screens bekostnad.

 

10 RETURER

Köparen har inte rätt att returnera produkter utan föregående samtycke från Hot Screen. I övrigt gäller Hot Screens vid var tid gällande retur- och reklamationspolicy som finns tillgänglig på www.hotscreen.se.

 

11 PRODUKTANSVAR

11.1 Hot Screen ansvarar inte mot Köparen eller tredje part för skada som produkterna orsakar på fast eller lös egendom eller person eller följderna av sådan skada om skadan inträffar då produkterna är i Köparens eller tredje parts besittning.

11.2 Under förutsättning att Hot Screen inte gjort sig skyldigt till uppsåt eller grov vårdslöshet ska Köparen hålla Hot Screen skadelös i den utsträckning som Hot Screen åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som Hot Screen enligt punkten 1 inte ansvarar för.

11.3 Framställer tredje man krav mot Hot Screen eller Köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt 11, ska den andra parten genom skriftligt meddelande genast underrättas härom.

11.4 Köparen åtar sig inneha ett försäkringsskydd som täcker Köparens potentiella ansvar mot tredje parter och/eller sin egen personal för skador på egendom eller person relaterat till, eller som ett resultat av användningen av produkter levererade av Hot Screen under Avtalet.

 

12 SÄRSKILDA VILLKOR VÄRMETRANSFER

12.1 Beställning av värmetransfer kan vara föremål för begränsningar i exempelvis antal färger per logotyp eller antal motiv, i enlighet med vad som informeras om i samband med beställningen.

12.2 Vektoriserade filer krävs för att kunna framställa värmetransfer. Om ingen vektoriserad fil finns tillgänglig erbjuder Hot Screen att rita om filen mot en fast originalarbetskostnad enligt Hot Screens vid var tid gällande prislista.

12.3 Om inget annat särskilt meddelats av Hot Screen eller annars har avtalats mellan parterna gäller följande produktionsalternativ:

Ordinarie produktionstid: maximalt fem (5) arbetsdagar produktionstid efter godkänd korrektur/beställning.

Expressproduktion: maximalt tre (3) arbetsdagar produktionstid efter godkänd korrektur/beställning.

Dagen efter-express (DEX): en (1) arbetsdag produktionstid efter godkänd korrektur/beställning. Köparens produkter skickas senast dagen efter beställning under förutsättning att beställningen sker innan kl. 14:00.

12.4 Det är Köparens ansvar att säkerställa att beställd värmetransfer är lämplig och fungerande för produkten eller materialet som den appliceras på. Vid förfrågan från Köparen skickar Hot Screen kostnadsfria produktprover för verifiering av lämplighet och funktion. Hot Screen utför kostnadsfri verifiering vid osäkerhet kring lämplighet eller funktion på vald produkt eller valt material.

12.5 Om Köparen sänder material till Hot Screen som underlag för tryckning av värmetransfer, tar Hot Screen inget ansvar för innehållet eller formen av sådant insänt material. Köparen ansvarar för att Köparen har rätt att skicka materialet till Hot Screen. Köparen medger en rätt för Hot Screen att lagra och tillgängliggöra materialet för att möjliggöra för Köparen att göra nya beställningar.

12.6 Vid köp av värmetransfer gäller följande vid leveransförsening utöver vad som framgår av punkt 3 ovan samt med förbehåll för vad som anges i punkt 16 (Force Majeure): om leverans inte skett inom sju (7) veckor från uppskattat leveransdatum, har Köparen rätt till skälig nedsättning av priset, dock maximalt med 25 % av ordervärdet för den försenade leveransen, under förutsättning att leveransförseningen har orsakats av Hot Screen och att Köparen kan visa på skada och kostnader motsvarande nedsättningen. Nedsättning av pris utgör den enda påföljden vid försenade leveranser.

12.7 Vid fel i levererade produkter enligt punkt 9 ska Köparens rätt till avhjälpande vara begränsat till omleverans, innebärande att Hot Screen producerar en ny värmetransfer utan kostnad för Köparen. Omleverans utgör den enda påföljden vid fel i levererade produkter.

 

13 SÄRSKILDA VILLKOR VÄRMEPRESSAR

13.1 Om inget annat särskilt meddelats av Hot Screen eller annars har avtalats mellan parterna vid beställning av värmepressar gäller följande produktionsalternativ:

Hot 1000e och Hot 2000, värmepressar: ordinarie leveranstid är maximalt fem (5) arbetsdagar efter beställning. Vid beställning av större antal än fem stycken värmepressar vid ett och samma tillfälle kan Hot Screen behöva meddela en anpassad leveranstid beroende på beställningens omfattning. Köparen kan kontakta Hot Screens kundtjänst eller ansvarig säljare för mer information.

Övrig värmepress eller specialproduktion: Hot Screen meddelar leveranstid vid beställningstillfället beroende på beställningens omfattning och art.

13.2 Köparen har möjlighet att ändra beställningen fram till att beställningen börjar produceras, såvida beställningen inte avser värmepress av annat fabrikat eller specialproduktion då särskild överenskommelse ska ske skriftligen.

13.3 Hot Screen lämnar en särskild funktionsgaranti för levererade värmepressar. Garantitiden uppgår till ett år räknat från genomförd beställning. Garantivillkoren framgår av manualen som följer med produkten.

13.4 Vid köp av värmepress gäller följande vid leveransförsening utöver vad som framgår av punkt 3 ovan samt med förbehåll för vad som anges i punkt 16 (Force Majeure): om leverans inte skett inom sju (7) veckor från uppskattat leveransdatum har Köparen rätt att häva sitt köp, under förutsättning att utebliven leverans har orsakats av Hot Screen. Detta gäller dock inte om köpet avser en specialproducerad värmepress då istället punkt 6 ska äga motsvarande tillämpning. Hävning av köpet utgör den enda påföljden vid försenade leveranser enligt denna punkt.

 

14 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

14 .1 Hot Screens ansvar är begränsat till de åtaganden som uttryckligen framgår av Avtalet.

14.2 Inga garantier lämnas av Hot Screen att produkterna eller deras användning uppfyller lag, förordningar, certifieringar och standards gällande för produkterna och deras användning (”Regleringar”) utanför Sverige. Med andra ord är det Köparens ansvar att säkerställa att produkterna och deras användning, så som de levereras av Hot Screen, uppfyller alla gällande Regleringar utanför Sverige och Köparen ska ta fullt ansvar mot tredje part och andra i händelse av att produkterna inte uppfyller sådana Regleringar.

14.3 Köparen ska, utan begränsning, hålla Hot Screen fullt ut skadeslösa från och emot alla krav (oavsett slag och oavsett om det grundar sig på Regleringar eller inte) som kan komma att riktas mot Hot Screen som ett resultat av Köparens användning av produkterna utanför Sverige.

14.4 Hot Screen ska under inga omständigheter vara ansvarigt för indirekt skada, innefattande men inte begränsat till utebliven vinst, förlorad produktion eller förlorad eller skadad goodwill.

14.5 Hot Screens ansvar under ett Avtal ska under alla omständigheter vara begränsat till Avtalets ordervärde.

14.6 Ansvarsbegränsningen gäller inte om Hot Screen gjort sig skyldig till uppsåt eller grov vårdslöshet.

 

15 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

15.1 Allt material såsom text, filer, bilder, grafik, annat material som förekommer på Hot Screens hemsida, liksom produktblad, informationsmaterial, manualer, specifikationer och liknande material är upphovsrättsligt skyddat material. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant innehåll – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av Hot Screen.

15.2 Alla immateriella rättigheter, inkluderande men inte begränsat till patent, designrättigheter, upphovsrätter, domännamn, databas-rättigheter, varumärken, firmanamn, vare sig registrerade eller inte, i Hot Screens material och produkter utgör Hot Screens eller tredje parts egendom. Ett köp av Hot Screens produkter medför inte någon överlåtelse av rättigheterna till denna egendom till Köparen.

 

16 FORCE MAJEURE

16.1 Hot Screen är befriad från ansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt ett Avtal om underlåtenheten beror på omständighet utom Hot Screens kontroll. Såsom befriande omständighet ska anses krig eller krigsliknande handling, uppror och oroligheter, myndighetsrestriktioner, brand, strejk, lockout, förbud, brister, avbrott i allmänna förbindelser, export- eller importrestriktioner, epidemi eller annan allvarlig smittspridning, eller annan liknande händelse, inkluderat fel eller försening från underleverantör på grund av sådan händelse eller omständighet, under förutsättning att Hot Screen utan dröjsmål skriftligen meddelar Köparen om händelsen (”Force Majeure-händelse”).

16.2 Om ett Avtals fullgörande till väsentliga delar förhindras under längre tid än tre (3) månader på grund av en Force Majeure-händelse har Köparen rätt att skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Hot Screen har inget ansvar gentemot Köparen med anledning av uppsägning av ett Avtal på grund av en Force Majeure-händelse.

 

17 SEKRETESS

17.1 Köparen förbinder sig att inte utan Hot Screens föregående skriftliga medgivande utlämna eller avslöja information (oavsett om den är i muntlig, skriftlig, elektronisk eller annan form), om Hot Screens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller på annat sätt använda sådan information för något annat ändamål än för Köparens fullgörande av sina åtaganden enligt ett Avtal. Information som Hot Screen angivit vara konfidentiell ska alltid betraktas som affärs- eller yrkeshemlighet.

17.2 Sekretessåtagandet gäller inte sådan information som Köparen kan visa blivit känd för denne på annat sätt än genom kontakter med Hot Screen, genom ett Avtal, eller som är allmänt känd. Sekretessåtagandet gäller inte heller när och i den utsträckning Köparen enligt lag, författning, börsreglering eller myndighetsbeslut är skyldig att lämna ut uppgifter.

 

18 ÖVRIGT

Skulle någon bestämmelse i Villkoren eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte inne­bära att Villkoren i dess helhet är ogiltiga utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen på­verkar Köparens eller Hot Screens utbyte av eller prestation enligt ett Avtal, skälig jämkning ske.

 

19 LAGVAL OCH TVISTER

Svensk materiell rätt ska gälla för dessa Villkor och samtliga Avtal. Tvist i anledning av Villkoren eller ett Avtal ska i första instans avgöras av Göteborgs tingsrätt.

Följ oss!