Hot Screen är genuint intresserade och engagerade av miljöarbete och hållbarhet. När den nya anläggningen byggdes ville vi skapa en verksamhet som präglas av ett förebyggande, systematiskt miljöarbete och en process som ständigt förbättras.

Det innebar att vi har valt en hållbar byggnad i material som ska stå kvar ännu om hundra år. Varje steg i produktionen är noggrant planerad för att bli så miljövänlig som möjligt med dagens teknik och lämna minsta möjliga fotavtryck. Bland annat förebygger vi förorening genom att i största möjliga mån undvika användning av miljöförstörande ämnen

Ambitionen är också att använda förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt med det långsiktiga målet att bli helt klimatneutrala. Gärna också med hjälp av egna solceller.

Miljöcertifierade värmetransfers

Samtliga värmetransfer är certifierade enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Det innebär att våra miljövänliga värmetransfers uppfyller klass 1, det strängaste kravet, och garanterat inte innehåller hälsoskadliga ämnen. Värmetransfern är därför godkänd för att appliceras på ekologiska textilier samt textilier och textila leksaker som används av spädbarn och små barn under tre år. Naturligtvis är värmetransfern helt fri från ftalater, det vill säga mjukgörare för plast.

För att säkerställa certifieringen arbetar vi med RISE som årligen kontrollerar produkten samt validerar OEKO-TEX® certifikatet. Ni kan följa Länken för att validera samtliga nu gällande OEKO-TEX® certifikat för samtliga textilleverantörer. Hot Screens OEKO-TEX® certifikat hittar du dessutom via länken: STANDARD 100 by OEKO-TEX® Ö 99-093.

Miljövänligt transfertryckeri

Hot Screen har som ambition att ständigt fortsätta utvecklas som bolag. 2016 flyttade vi in i framtidsanpassade lokaler i Fjärås söder om Kungsbacka. Här har vi byggt ett av världens mest moderna och mest miljövänliga industritransfertryckeri. I Maj 2017 blev Hot Screen som nordens första transfertryckeri certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Hot Screens ISO certifikat hittar du via länkarna nedan.
ISO 9001:2015 Certifikat
ISO 14001:2015 Certifikat

Reningsverk

Allt vårt processvatten tas om hand om vårt egna reningsverk. Det enda som släpps ut i det kommunala avloppssystemet är rent och PH neutralt vatten.

Värmeväxlare / Torkarna

samtliga ugnar/torkar är energiintellegenta med värmeåtervinning. Detta innebär att vi sänker vår energiförbrukning med cirka 40 %.

Teknikrum / Ventrum

Teknikrummet tar hand om all överskottsvärme från produktionen, kontoret, kompressor och kylmaskin. Detta samlas i fem stycken tusen liters ackumulators tankar som fördelar ut värme och varmvatten när behov finnes. Med denna teknik är vi i det närmaste självförsörjande gällande uppvärmning och varmvatten till fastigheten.

Tvättmaskin

Den nya prepress utrustningen har egna interna reningsverk och alla kemivätskor cirkulerar i slutna system. Detta minskar kemiförbrukningen med mer än 50 %. Även processvattnet används i flera omgångar innan det avskiljs till vårt interna reningsverk.

Miljöpolicyn realiseras I praktiskt arbete genom följande

Följer gällande lagar och förordningar samt håller oss fortlöpande informerade om såväl kommande förändringar i regelverk samt teknisk utveckling inom miljöområdet
Samarbetar med leverantörer och kunder i miljöfrågor genom ett öppet och ömsesidigt informationsutbyte där vi strävar efter att påverka både kunder och leverantörer att agera miljövänligt
Beaktar miljökrav vid val av leverantörer av både varor och tjänster
Väljer material och råvaror med liten miljöpåverkan
Hushåller med vår egen förbrukning av naturresurser och strävar efter ökad återvinning och kretsloppstänkande
Analyserar och förebygger riskerna att genom olyckshändelse förorena mark, luft och vatten
Följer substitutionsprincipen att miljömässigt sämre produkter, teknik och processer kontinuerligt fasas ut till förmån för miljövänligare alternativ
Sorterar och återvinner avfall som batterier, papper, plast med mera
Fortlöpande har kontakter med kommunens miljökontor och andra berörda intressenter
Vid beslut om nyinvesteringar alltid beaktar en miljöanalys för investeringen
Certifierar alla våra värmetransfer enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Följ oss!